Cget vezetek, ingatlanom van. Mikor jrhatok el gyvd nlkl? Milyen gyvdi irodk s munkadjak vannak? Ingatlan gyemben kihez forduljak?

Ön még mindig egyedül stresszel, vagy már másra bízza a "nemszeretem" ügyeket?

 

Nem kér több meglepetés ügyvédi számlát? Inkább elre akarja tudni, mikor mennyi ügyvédi díjat kell fizetni a jogi tanácsért?

És mit tudjon egy kiváló jogi képvisel?  

 Mihez kell és mihez nem kell ügyvéd a cégnek, a családnak? Mikor kötelez a jogi képvisel? ?

Ha ügyv di honlapokat n zeget, Ön valósz­nleg ügyv det keres.

 

Ha ez nincs ­gy,  Ön akkor is  táj kozott szeretne lenni, hogy vajon jól tudja-e: mihez kell  s mihez nem kell ügyv d? Esetleg olyan probl mája adódott, melyet egyedül nem tud megoldani?

 

Ön jól sejti: sok - sok ügyt­pushoz nem kötelez az ügyv d ig nybe v tele, de van számos ügy, amelyben nem járhat el ügyv d n lkül!

 

Mindenk ppen keressen egy megb­zható  s a munkájára akár garanciát is vállaló ügyv det a lakóhely hez közel, ha:

â  c gügyekben van szüks ge seg­ts gre, hiszen Önnek c galap­tásra, c g megszüntet s miatt, kötelez vagy önk ntes adatbejelent sekhez vagy szerzd sek módos­tásához kell ügyv d.  A c geljárás során a C gb­róság eltt kötelez a jogi k pviselet!;

 â ingatlan ügyekben kell eljárnia: Az ingatlan adásv teli szerzd shez  s a földhivatali bejegyz sekhez kötelez az ügyv d vagy a közjegyz ig nybe v tele;

â bizonyos pereket ind­tott vagy ilyen pereket ind­tottak Ön ellen. Ugyanis: pl. az Ít ltáblák vagy a Kúria eltti vitákban nem járhat el ügyv d n lkül.

Abban az esetben, ha a jogszabály ügyv di ellenjegyz st (pl. ingatlan szerzd sekn l, c gbejegyz si vagy módos­tási eljárásban alá­randó okiratoknál), vagy konkr tan szem lyes ügyv di jelenl tet, k pviseletet ­r el (pl. Kúriai perek), azaz kötelez a jogi k pviselet valamely törv ny alapján, akkor Önnek mindenk ppen kell egy ügyv d. 

 

Mivel azonban a jogászok mindig másk pp gondolkodnak, szerintünk olykor az olyan ügyekben is  rdemes kik rni a v lem nyüket, ahol a jogszabály nem ­rja el kötelezen, hogy ügyv dhez kell fordulni.Kedves Honlaplátogató! Sajnálattal tudatjuk, hogy az ügyv di kamara szabályzatai szerint az ügyv di honlapokon nem tartható fenn vend gkönyv, ez rt ezen a honlapon sajnos egyetlen ajánlást sem olvashat rólunk. Köszönjük ennek tudomásul v tel t.

 

â   C gvezetk nt, c gtulajdonosk nt a c ges szerzd sekre nagyon oda kell figyelni. A NAV nem szerezi a hiteltelen  s pontatlan tagi kölcsönszerzd seket, munkaszerzd seket, hiányos ÁSZF-et vagy ha a  vállakozói szerzd s helyett megb­zási szerzd st kötnek.

Az alapos jogi információkat általában ügyv dtl kaphatja meg. Az ügyv di felelss gbiztos­tás  s a nagy rutin  s szaktudás biztonságot ad a jogi ügyekben...

Ez rt tanácsoljuk, hogy k rje ki egy ismert  s megb­zható ügyv d tanácsát akkor is, ha:
â   szerzd s­ráskor (szerzd sköt skor) vagy a szerzd s módos­tásakor nem szeretne sem  rv nytelen, sem behajthatatlan kötelezetts geket alá­rni vagy ­g rni;

 

â   a szerzd s felmondásához vagy a felmondás vitatásához jogos  rdeke fzdik, ez fontos Önnek,  s hibátlanul szeretne eljárni,  s kárt r­t s n lkül megoldani a helyzetet;

 

â a kintl vs g behajtásához,  megelz s hez, a fizet si meghagyáshoz, a v grehajtáshoz mielbb szakszer információkat szeretne kapni,  s ezekben a "nemszeretem" ügyekben jobb lenne, ha valaki megcsinálná Ön helyett;

 

 â   egyezs get vagy vitát tervez, de nem tudja, pontosan kihez kell fordulni, kinek kell küldeni az els felszól­tást, milyen egyezs gi ajánlatot k ne tenni, amely alapján elindulhatnak a tárgyalások.

További hasznos szempontok az ügyv dválasztáshoz:

1/ Budapesten is több ezer ügyv d van. Melyik ügyv di irodát válasszam, ha ügyv dhez kellene m gis fordulnom?

Szakterületeik, m retük  s árkialak­tásuk szempontjából alapveten háromf le ügyv di iroda l tezik: óriás irodák, kis irodák  s a rugalmas irodák.

 

A nagy, túlnyomór szt külföldi anyac get a hátuk mögött tudó óriás ügyv di irodák általában a legdrágábbak, azonban munkájukat több kieg sz­t szolgáltatást nyújtva v gzik. Emiatt tempójuk a sok egyeztet s miatt talán lassabb, mint azt a kis-  s köz pvállalkozások ig nyeln k. A kev s alkalmazottat foglalkoztató kis irodák  s egymással sokszor csak megjelen s ben közös ún. ügyv di társulások árai sokszor kedvezbbnek tnhetnek, ugyanakkor csak kevesebb szakterületre kiterjed tapasztalattal rendelkeznek.

 

A közepes, rugalmas ügyv di irodák szolgáltatásai a nagyokhoz hasonlóan

â    a legtöbb c g  s ingatlanjogi jogterületre kiterjednek,

 

â   a többnyelv munkav gz s számunkra is term szetes,

 

â   áraink nem  rik el a ânagyâ versenytársak többszörös munkad­ját sem.

 

 

2-3/ Már van jogi k pviselm. De vajon dolgozhatok-e több ügyv ddel, vagy válthatok-e ügyv det, ha nem vagyok el gedett? Milyen a jó ügyv d?

Szerintünk a jó ügyv d jól v di (szolgálja) az Ön ügy t. Aki az ügy megoldásán fáradozik, az nem a munkad­j rt küzd,  s m gcsak nem is az Ön kegyei rt. Hanem a megoldáson dolgozik, elhivatottan. 

 

Számos c g több, egymással együttmköd ügyv di irodával is dolgozik. Ezt a gazdasági  let terület n felmerül jogügylet-rendszerek komplexitása indokolja. Szinte minden ügyv di irodának van egy vagy több olyan szakterülete, amelyben a többiek hez k pest elm lyültebb jártasságra tett szert, eredm nyei kimagaslóbbak, kapcsolatrendszere szerteágazóbb.

Ha esetleg nem el gedett ügyv dj vel,  úgy egy korrekt elszámolás keret ben mindig lehet ügyv det váltani. De persze nem kötelez,  s több ügyv ddel is dolgoztathat.

 

4-5/ Hogyan ellenrizhetem az ügyv det? Annyi tört netet hall az ember manapság...

Elmondjuk, hogy mire kell Önnek odafigyelnie az ügyv di megb­zás alá­rása eltt:

A hazánkban mköd ügyv dek a területileg illet kes megyei ügyv di kamara tagjai,  s  rv nyes ügyv di igazolvánnyal rendelkeznek.
 
A megb­zás adása eltt Ön m g akár táj kozódhat is az ügyv d státuszáról a kamaránál. Ha pedig nem rest, a  szem lyes találkozás alkalmával is akár  ellenrizheti az ügyv d igazolványának  rv nyess g t. Hiszen ügyv di igazolványból  megállap­tható az ügyv d vagy  az ügyv di iroda neve, szem lyi adata, irodájának c­me, valamint ügyv di igazolványának  rv nyess ge.  K rje el,  s mi is megmutatjuk Önnek. Így megbizonyosodhat arról, hogy valódi ügyv dn l jár.
 
 

R szlet Ügyv di Hitvallásunkból: 

 

"Az rt dolgozunk nap mint nap, hogy  a jogszabályok köz rthet, gyakorlatias  s ig nyes alkalmazását seg­tsük  s terjesszük minden hozzánk forduló szem ly, gazdasági társaság vagy egy b szervezet számára."


 

Ez a weboldal a dr.Nmeth & dr.Haraszti gyvdi Iroda (H-1126 Budapest, Bszrmnyi t 13-15.) szellemi termke. A weboldal tartalmak msolsa, vltozatlan vagy nagymrtkben azonos tartalm szveges s kpi tvtele s felhasznlsa hozzjrulsunk nlkl tilos vagy djkteles. Amennyiben tematikus oldalaink tartalmt harmadik szemlyek honlapjn bizonythatan azonos vagy hasonl formban szleljk, oldalanknt 300 Euro sszeg ktbrt szmlzunk a jogtalan felhasznlnak. - (C) 2010. - www. drnemethLAW.hu Tjkoztatjuk az rdekldket, hogy bizonytshoz kzjegyzi internetes tartalomtanstst alkalmazunk, amely kzokirat.

A honlapon elrhet tartalom nem minsl konkrt jogi tancsadsnak, ajnlatttelnek vagy erre trtn felhvsnak. Clja, hogy az rdekld maga tjkozdjon a dr.Nmeth & dr.Haraszti gyvdi Iroda ltezsrl, f tevkenysgeirl s szakterleteirl.
A honlap a Magyar gyvdi Kamara Elnksgnek "Az gyvdi honlap tartalmrl" szl 2/2001 (IX.3.) szm llsfoglalsnak figyelembe vtelvel is kszlt.

Ksztette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight